چهارشنبه 27 تیر

آیین نامه جام حذفی فوتبال ایران

دستور العمل برگزاری مسابقات جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزاد سازی خرمشهر

فهرست
ماده 1 - هدف
ماده 2 - نام گذاری
ماده 3 - نحوه برگزاری مسابقات حذفی
ماده 4 - قرعه کشی و چیدمان جدول مسابقات
ماده 5 - شرایط حضور در مسابقات حذفی
ماده 6 - مدارک مورد نیاز ثبت نام باشگاهها
ماده 7 - وسایل بازیکنان
ماده 8 - فهرست و کارت بازیکنان
ماده 9 - مقررات انضباطی
ماده 10 - آماده سازی ورزشگاهها و تخصیص تماشاگران
ماده 11 - بازی فینال جام حذفی
ماده 12 - مقررات مالی
ماده 13 - بازی جوانمردانه، مدالها، احکام و تبلیغات
ماده 14 - موارد پیش بینی نشده و تفسیر دستور العمل
ماده 15 - تصویب و اجرای دستور العمل

مقدمه: ورزش امروزه در جهان به ابزاری مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند برادری برقرار می کند که مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است. ایجاد دوستی بین ورزش کاران که هرچند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند. بنابراین نیازاست تمامی رشته های ورزشی به این مقوله توجه نموده و توسعه کمی،کیفی و آموزش صحیح به رده های سنی آن رشته را در دستورکار قرارداده که با توجه به جذابیت رشته فوتبال، توسعه این رشته نیز در قلمرو آموزش با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت و دستیابی به اصول علمی وسیستماتیك و توجه به فوتبال پایه) نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید ( فوتبال کشور بوده تا ضمن ایجاد پشتوانه، شرایط لازم برای تقویت نیروی انسانی و فعالیت آنها در باشگاه ها فراهم گردد.

ماده 1 : هدف بمنظور توسعه ورزش فوتبال و مشارکت وسیع تر باشگاهها در سراسر کشور و همچنین ایجاد رقابت های سالم ارتقا کیفی سطح فوتبال در تمامی استانها و تقویت باشگاههای فوتبال و تعیین تیم قهرمان این مسابقات برگزار میگردد.

ماده 2 : نامگذاری این مسابقات به مناسبت بزرگداشت خاطره سلحشوری دلاور مردان حماسه آفرین عملیات آزادسازی خرمشهر و تحت عنوان جام آزادسازی خرمشهر برگزار میگردد.

ماده 3 : نحوه برگزاری مسابقات حذفی
1- مسابقات حذفی کشور بین تیم های قهرمان مسابقات حذفی باشگاههای استانها ، قهرمان توابع تهران و قهرمان کیش و نماینده خرمشهر و باشگاههای لیگ دسته دوم کشور و تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول کشور و تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر بشرح ذیل برگزار خواهد گردید .
2- مرحله اول مسابقات با حضور تیمهای قهرمان استان تا تعیین تیمهای صعود کننده به مرحله بعد بصورت تک حذفی برگزار خواهد شد.
3- مرحله دوم مسابقات با حضور تیم های صعود کننده از مرحله اول و تیم های لیگ دسته دوم تا تعیین تیم های صعود کننده از این مرحله به مرحله بعد بصورت تك حذفی برگزار خواهد شد.
4- مرحله سوم مسابقات با حضور تیم های صعود کننده از مرحله دوم و تیم های لیگ دسته اول تا تعیین تیمهای صعود کننده به مرحله بعد بصورت تك حذفی برگزار خواهد شد.
5- مرحله چهارم مسابقات با حضور 16 تیم صعود کننده از مرحله سوم و 16 تیم لیگ برتر تا تعیین تیم قهرمان بصورت تك حذفی برگزار خواهد شد.
6- مسابقات در تمام مراحل بصورت تك حذفی ، با تعیین تیمهای میزبان و میهمان با توجه به مفاد این دستورالعمل برگزار می شود و فینال این مسابقات نیز به صورت تك بازی برگزار و قهرمان جام حذفی باشگاه های کشور در صورت داشتن شرایط لازم بعنوان یکی از سهمیه های باشگاه های ایران به مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا معرفی می گردد.
7- محل برگزاری مسابقات جام حذفی فقط در ورزشگاههای دارای استانداردهای لازم در شهر میزبان برگزار میگردد و در صورت عدم وجود ورزشگاههای واجد شرایط از یکی از ورزشگاه های واجد شرایط آن استان و یا استان هم جوار به انتخاب سازمان لیگ استفاده خواهد شد.
8- مسابقه فینال بین دو تیم صعود کننده از مراحل قبل برای تعیین تیم قهرمان بصورت تك بازی برگزار خداهد شد.
9- تیم قهرمان مسابقات حذفی باشگاههای استانها ، قهرمان توابع تهران و قهرمان کیش و نماینده خرمشهر میبایست نسبت به واریز مبلغ 100/000/000 ریال وجه نقد به حساب سازمان لیگ فوتبال بعنوان ودیعه حسن انجام تعهدات تا پایان مسابقات حذفی کشور اقدام و فیش مربوطه به امور مالی سازمان لیگ تحویل و تصویر رسید مربوطه را بهمراه سایر مدارک خواسته شده به کمیته مسابقات تسلیم نمایند تا در قرعه کشی مسابقات شرکت داده شوند . بدیهی است تیمها در صورت عدم اقدام مفاد این بند در مسابقات حذفی شرکت داده نمی شوند.
10- تیمهای لیگ برتر ، لیگ دسته اول و لیگ دسته دوم پرداخت حق عضویت و حسن انجام تعهدات را میبایست طبق آیین نامه مربوطه ملاک عمل قرار دهند .
11- باشگاههای لیگ برتر؛ دسته اول و دسته دوم کشور که در مسابقات جام حذفی کشور حضور دارند میبایستی برگ تسویه حساب لازم را از کمیته های انضباطی فدراسیون و مالی سازمان لیگ دریافت و به کمیته مسابقات ارائه دهند.
12- طبق مقررات باشگاهها عضو لیگ برتر و لیگ دسته اول موظف به شرکت در جام حذفی هستند و با تیمهای خاطی با احتساب خسارات وارده بر اساس مقررات انضباطی رفتار خواهد شد.
13- در پایان مسابقات ، تیم قهرمان جام حذفی کشور در صورت داشتن شرایط لازم بعنوان سهمیه مسابقات حذفی کشور جهت شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به AFC معرفی خواهد شد.
14- مسابقات در کلیه مراحل بصورت تك حذفی برگزار خداهد شد.
15- تیمهایی که در مسابقات تك حذفی برنده باشند به دور بعدی صعود می نمایند.
16- چنانچه نتیجه مسابقات تك حذفی در انتهای مسابقه مساوی باشد دو وقت پانزده دقیقه ای به زمان مسابقه اضافه خواهد شد .
17- در صورت تساوی بعد از پایان وقت اضافی ،تیم برنده بوسیله ضربات پنالتی مشخص میگردد.
18- تامین محل اسکان ، تغذیه داوران وناظران اعزامی بعهده باشگاه میزبان با هماهنگی هییت فوتبال استان میزبان میباشد. 19- در مسابقات هزینه حمل و نقل ، اسکان و تغذیه هر تیم بعهده باشگاه مربوطه است.

ماده 4 : قرعه کشی و چیدمان جدول مسابقات
1- مراسم قرعه کشی با حضور مدیران باشگاههای ذی ربط و یا نماینده تام الاختیار آنها با در دست داشتن معرفینامه و همچنین سایر مسیولین مرتبط برگزار میگردد.
2- از مرحله اول مسابقات تا مرحله نیمه نهایی ، قرعه کشی مسابقات به صورت عام و در هرمرحله بصورت مجزا برگزار خواهد شد.
3- تیمهای میزبان یا میهمان در مسابقات براساس قرعه کشی انجام شده مشخص می گردند و در مرحله بعد از آن تیمهایی که در مسابقه قبل مهمان بوده اند بعنوان میزبان و تیمهای میزبان بعنوان میهمان انتخاب می شوند.
4- چنانچه هر دو تیم در مرحله قبل میزبان یا میهمان باشند ، میزبان یا میهمان آن مسابقه با قید قرعه تعیین میشود.
5- هر تیم که در دو مرحله پی در پی میزبان یا میهمان باشد ، بازی سوم نیازی به قرعه کشی ندارد وتیمی که بیشترین میزبانی پی در پی را دارا باشد میهمان خواهد شد و بالعکس.
6- هر تیم که در سه مرحله پی در پی میزبان یا میهمان باشد بازی بعدی نیازی به قرعه کشی ندارد و تیمی که بیشترین میزبانی پی در پی را داشته باشد میهمان می شود و بالعکس.
7- چنانچه تیمی در دو دیدار پشت سر هم تیمهای مقابلش حاضر نشوند و بازی لغو گردد (بدون در نظر گرفت میزبان یا میهمان بودن آن تیم در آن دیدار ها) دیدار بعدی میهمان خداهد شد (بدون در نظر گرفتن میهمان یا میزبان بودن تیم مقابل)

ماده 5 : شرایط حضور در مسابقات حذفی
1- این مسابقات از لحاظ فنی براساس مقررات فدراسیون بین المللی فیفا و از نظر اجرایی و انضباطی براساس دستورالعمل ها و آئین نامه های فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال ایران انجام میشود.
2- هر تیم میبایست در مهلت قانونی و مقرر شده از سوی سازمان لیگ ، مدارک خواسته شده را تحویل سازمان لیگ فوتبال ایران نماید در غیر اینصورت انصراف از مسابقات تلقی و در قرعه کشی مسابقات شرکت داده نمی شود و وفق مقررات در کمیته انضباطی فدراسیون در مورد آنان تصمیم گیری خداهد شد.
3- کلیه موارد در خصوص نقل و انتقال بازیکنان و کادر فنی و اجرایی برابر مفاد آئین نامه های نقل و انتقالات میباشد.
4- هر باشگاه میتواند از کلیه بازیکنان بزرگسال، امید و جوانان خود که طبق مقررات مربوطه ثبت نام شده و مجوز بازی گرفته اند در مسابقات حذفی استفاده نمایند .
5- اگر تیمی بعد از قرعه کشی از مسابقات انصراف دهد فصل آینده اجازه شرکت در مسابقات حذفی را ندارد.

ماده 6 : مدارک مورد نیاز ثبت نام باشگاهها
مدارک ارائه شده توسط باشگاههای قهرمان حذفی هر استان در این دوره از مسابقات بشرح ذیل میباشد.
1- لیست اسامی بازیکنان که به تائید باشگاه و هییت فوتبال استان مربوطه رسیده باشد .
2- کارت شرکت در مسابقات استانی که به تائید هییت فوتبال شهرستان و هییت فوتبال استان مربوطه رسیده باشد.
3- نامه هییت فوتبال استان مربوطه که لیست اسامی بازیکنان و کارت شرکت در مسابقات را تائید نماید .
4- تکمیل فرم تعهد توسط باشگاه و تائیدیه هییت فوتبال استان جهت ارائه به سازمان لیگ فوتبال ایران.
5- فیش واریزی مبلغ 100/000/000 ریال ودیعه مسابقات.
6- مسئولیت تشریفات اخذ اصالت مدارک طرف قرارداد با باشگاه بعهده مسئولان باشگاه مربوط می باشد.
تبصره: تیمهای حاضر در مسابقات لیگ برتر ، لیگ دسته اول و لیگ دسته دوم کشور که مدارک فصل گذشته خود را قبلاً به سازمان لیگ ارائه داده اند ، به اعتبار همان مدارک می توانند در مراسم قرعه کشی حضور یابند.

ماده 7 : وسایل بازیکنان
1- لباس بازیکنان مطابق قانون 4 داوری فوتبال می باشد.
2- هر تیم میبایست حداقل دو رنگ برای لباس ورزشی شامل : پیراهن ، شورت و جوراب (رنگهای مغایر) و همچنین دو دست کاور غیر هم رنگ و شماره دار را انتخاب و اعلام نماید .
3- رنگ پیراهن دروازه بان باید از سایر بازیکنان متمایز باشد (نمونه کامل این دو دست لباس را تا دو هفته قبل از شروع مسابقات بایستی به سازمان لیگ فوتبال ایران تحویل نمایند)

ماده 8 : فهرست و کارت بازیکنان
1- هر باشگاه موظف است لیست بازیکنان بهمراه شماره پیراهن آنها که به تائید هییت فوتبال استان مربوطه رسیده باشد، حداکثر یك هفته قبل از شروع فصل مسابقات به سازمان لیگ فوتبال تسلیم نماید .
2- مدیر تیم موظف است در تمام مسابقات کارت شناسایی بازیکنان و کادر تیم ، صادره از سوی هییت فوتبال استان و سازمان لیگ فوتبال را همراه داشته باشد . یك ساعت و نیم قبل از شروع هر دیدار به نماینده سازمان لیگ تسلیم نماید، استفاده از افراد بدون کارت در مسابقات مجاز نمی باشد.

ماده 9 : مقررات انضباطی
1- مسئولیت اعمال اخطارها و اخراجی های بازیکنان و کادر همراه بعهده باشگاهها و مدیر تیمهای شرکت کننده میباشد.
2- هر بازیکن و کادر فنی در صورت دریافت جمعاً دو کارت زرد از بازی بعدی محروم می شوند.
3- کلیه اخطار ها و اخراج ها در مسابقات جام حذفی فقط در مسابقات حذفی محاسبه می شود و شامل لیگ های دیگر نمی شود مگر تنبیهاتی که از سوی کمیته انضباطی اعلام و می بایست اعمال گردد .
3- بازیکنان و کادر فنی اخراجی که تیمهایشان از مسابقات حذف شوند محرومیتشان در اولین فصل مسابقه بعد جام حذفی اعمال می گردد، ولی محرومیت انضباطی که در مسابقات حذفی می باشد به مسابقات همان فصل منتقل می شود.

ماده 10 : آماده سازی ورزشگاه و تخصیص تماشاگران
1- آماده سازی ورزشگاه بعهده باشگاه میزبان با همکاری هییت فوتبال استان میزبان میباشد.
2- درصورتیکه باشگاه میزبان دارای زمین اختصاصی و مورد تائید سازمان لیگ فوتبال ایران باشد مسابقه در زمین اختصاصی تیم میزبان برگزار خواهد شد در غیراینصورت باشگاه میزبان موظف است با همکاری هییت فوتبال استان، زمین استاندارد و مناسب را با توجه به الزامات AFC برای انجام مسابقات خود اعلام نمایند.
3- نحوه تخصیص ظرفیت سکوهای ورزشگاه برای دو تیم با توجه به اینکه مسابقات بصورت تك حذفی می باشد به منزان 90 % ظرفیت ورزشگاه برای تیم میزبان و 10 % برای تیم میهمان می باشد و چنانچه تیمینتواند ظرفیت مربوطه را تکمیل نماید ، تماشاگران تیم مقابل می توانند از آن استفاده کنند.
4- تغییر محل و روز و زمان برگزاری مسابقه فقط از اختیار سازمان لیگ بوده و غیر از این مقدور نمی باشد.

ماده 11 : بازی فینال جام حذفی
1- دیدار فینال به صورت تك بازی می باشد
2- محل برگزاری دیدار فینال از بین ورزشگاههای : آزادی تهران - نقش جهان اصفهان - یادگار امام تبریز- غدیر اهواز - امام رضا (ع) مشهد - پارس شیراز، در مراسم قرعه کشی مرحله چهارم به قید قرعه انتخاب می گردد. تبصره: در صورت انتخاب هر ورزشگاه نام آن ورزشگاه در فصل بعد در قرعه کشی اعمال نمی شود.
3- تعداد تماشاگران تیمهای فینالیست 50 % ظرفیت ورزشگاه می باشد.
4- درصورتی که تعداد تماشاگران تیمی کمتر از 50 % ظرفیت ورزشگاه باشد تماشاگران تیم مقابل میتوانند از آن استفاده کنند.

ماده 12 : مقررات مالی
1- پرداخت هزینه های اجرای مسابقات بعهده باشگاه میزبان با هماهنگی هییت فوتبال استان میزبان بوده و پرداخت حق الزحمه داوران ، نماینده و ناظر مسابقات بعهده فدراسیون فوتبال وسازمان لیگ خواهد بود.
2- بلیط فروشی و تبلیغات محیطی مسابقات براساس آئین نامه بلیط فروشی و مقررات مالی سازمان لیگ می باشد.

ماده 13 : بازی جوانمردانه ، مدال ها ، احکام و تبلیغات
1- در هریك از رقابت های فوق الذکر میزبان موظف است نسبت به نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران ، پرچم فدراسیون فوتبال و پرچم سازمان لیگ و بازی جوانمردانه (FAIR PLAY ) اقدام نماید.
2- به تیم قهرمان جام حذفی از سوی سازمان لیگ ، جام قهرمانی اهدا و به مدیران ، بازیکنان و دیگر کادر همراه تیم قهرمان نیز احکام و مدال مربوطه تقدیم خداهد شد .
3- تبلیغات محیطی ورزشگاه در اختیار سازمان لیگ میباشد.

ماده 14 : موارد پیش بینی نشده و تفسیر دستور العمل
1- در صورت سکوت این دستورالعمل و بروز مواردی که درآن پیش بینی نشده است ابتدا با توجه به همسان بودن به آیین نامه مسابقات لیگ برتر مراجعه و به آن استناد خواهد شد و در صورت فقدان موضوع درآیین نامه مذکور مراتب توسط سازمان لیگ در هییت رئیسه سازمان لیگ مطرح و براساس قوانین و مقررات تصمیم گیری می شود و این تصمیم نهایی و پایان یافته است و قابل اعتراض نخواهد بود.
2- تفسیر این مقررات برعهده سازمان لیگ می با شد.

ماده 15 : تصویب و اجرای دستورالعمل این دستورالعمل با 15 ماده می باشد و به پیشنهاد کمیته مسابقات در هییت رئیسه سازمان لیگ مطرح و در تاریخ 1398/5/13 در هییت رئیسه فدراسیون فوتبال تصویب گردید و از همین تاریخ لازم الاجرا می باشد.