لیست قهرمانان جام ملت های اقیانوسیه


australianew_zealand
بیشترین تعداد قهرمانی
استرالیا و نیوزلند (4 دوره)
tahiti
قهرمان فعلی
تاهیتی


# سال میزبان قهرمان دوم سوم چهارم

1 1973 New Zealand نیوزلند New Zealand نیوزلند Tahiti تاهیتی New Caledonia نیوکالدونیا New Hebrides نیوهبریدس [1]
2 1980 New Caledonia نیوکالدونیا Australia استرالیا Tahiti تاهیتی New Caledonia نیوکالدونیا Fiji فیجی
3 1996 - Australia استرالیا Tahiti تاهیتی New Zealand Solomon Islands نیوزلند - جزایر سلیمان -
4 1998 Australia استرالیا New Zealand نیوزلند Australia استرالیا Fiji فیجی Tahiti تاهیتی
5 2000 Tahiti تاهیتی Australia استرالیا New Zealand نیوزلند Solomon Islands جزایر سلیمان Vanuatu وانواتو
6 2002 New Zealand نیوزلند New Zealand نیوزلند Australia استرالیا Tahiti تاهیتی Vanuatu وانواتو
7 2004 Australia استرالیا Australia استرالیا Solomon Islands جزایر سلیمان New Zealand نیوزلند Fiji فیجی
8 2008 - New Zealand نیوزلند New Caledonia نیوکالدونیا Fiji فیجی Vanuatu وانواتو
9 2012 Solomon Islands جزایر سلیمان Tahiti تاهیتی New Caledonia نیوکالدونیا New Zealand نیوزلند Solomon Islands جزایر سلیمان

10 2016 Tahiti تاهیتی


[1] نام سابق کشور وانواتو


رده بندی جام ملت های اقیانوسیه