پس از انتخاب جدول مورد نظر دکمه تهیه اسکریپت را بزنید.
انتخاب جدول: